تبلیغات
باران کلیک - ...

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محال


ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﮔﻮﺷﻴﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﮕﻢ ::
ﺍﻟﻮﻭ !!
ﮔﻔﺖ : ﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﻛﺮﺩ ..
ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﻗﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻛﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎﺩ ﺩﻳﮕﻪ ...
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﺰﺍﺣﻢ
ﻧﺸﻮ ،،،
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺷﺪ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻛﻦ ﻟﻄﻔﺎً - ﻣﻦ
ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺭﻡ .....!!!
٥ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺷﻤﺎﺭﻣﻮ ﭘﺎﻙ ﻛﻦ
ﻟﻄﻔﺎً ...
٧ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻱ ؟؟!!!
٩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ
ﻭﻭ؟؟؟؟؟
١١ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﻛﻮﻭﻭﻭﺷﻲ ؟؟؟
١٣ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻻﻥ
ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ﻣﻴﺪﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻡ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﮕﻴﺮﻩ ...
١٥ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ : ﺧﺪﺍﻳﻴﺶ ﺍﺫﻳﺘﻢ ﻧﻜﻦ !!!
١٧ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ : ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﻻﺗﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺪﻡ
ﺑﻜﺸﺘﺖ ...!
١٩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ : ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺍﺫﻳﺖ ﻧﻜﻦ .....
٢١ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ : ﻋﺸﻘﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ
ﺑﺨﺪﺍ !!!!..

نوشته شده در دوشنبه 7 مهر 1393 ساعت 08:20 ب.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak